ఘన బూడిద చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ, రట్టన్‌లో వెనుకకు, రట్టన్‌లో సీటు లేదా PU/తోలు

ఘన బూడిద చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ, రట్టన్‌లో వెనుకకు, రట్టన్‌లో సీటు లేదా PU/తోలు-నోవా-చైనా ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, చైనా కస్టమ్ మేడ్ ఫర్నీచర్,

ఘన బూడిద చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ, రట్టన్‌లో వెనుకకు, రట్టన్‌లో సీటు లేదా PU/తోలు-నోవా-చైనా ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, చైనా కస్టమ్ మేడ్ ఫర్నీచర్,

ఘన చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ

ఘన బూడిద చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ, రట్టన్‌లో వెనుకకు, రట్టన్‌లో సీటు లేదా PU/తోలు-నోవా-చైనా ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, చైనా కస్టమ్ మేడ్ ఫర్నీచర్,

ఘన బూడిద చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ

ఘన బూడిద చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ, రట్టన్‌లో వెనుకకు, రట్టన్‌లో సీటు లేదా PU/తోలు-నోవా-చైనా ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, చైనా కస్టమ్ మేడ్ ఫర్నీచర్,

ఘన చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ, రట్టన్ తో బూడిద చెక్క

ఘన బూడిద చెక్క డైనింగ్ కుర్చీ, రట్టన్‌లో వెనుకకు, రట్టన్‌లో సీటు లేదా PU/తోలు-నోవా-చైనా ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, చైనా కస్టమ్ మేడ్ ఫర్నీచర్,

సాలిడ్ యాష్ వుడ్ డైనింగ్ చైర్, రట్టన్ బ్యాక్, పియు/లెదర్ సీటు